.: ساختار سازمانی همایش  >  دكتر فریدون عزیزی

 
نام و نام خانوادگي: دكتر فریدون عزیزی


اطلاعات بیشتر:

رئيس انجمن سردبيران مجلات علوم پزشكي كشور

رييس پژوهشكده علوم غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي