| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > دكتر محمد رضا پنجه شاهين
.: ساختار سازمانی همایش  >  دكتر محمد رضا پنجه شاهين


نام و نام خانوادگي:
دكتر محمد رضا پنجه شاهين 


اطلاعات بیشتر:

رئيس واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شيراز

مدير مسئول مجله علوم پزشكي ايران