.: ساختار سازمانی همایش  >  دكتر فرهاد هنجني


 نام و نام خانوادگي: دكتر فرهاد هنجني 


اطلاعات بیشتر:

سردبير مجله سرطان خاورميانه

رئيس منتخب انجمن سردبيران نشريات علوم پزشكي در منطقه مديترانه شرقي

عضو هيئت تحريريه و شوراي مشورتي چند نشريه داخلي و خارجي