| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > سارا معصومي دبير اجرايي
.: ساختار سازمانی همایش  >  سارا معصومي دبير اجرايي

  

نام و نام خانوادگي: سارا معصومي

آدرس: شيراز- خ مشكين فام- دانشكده پيراپزشكي- مجله علوم پزشكي ايران
شماره تلفن تماس:
2279780 711 98+
پست الکترونیک:
Sarah_mas25@yahoo.com

اطلاعات بیشتر:

كارشناس، مترجم و مسئول مكاتبات بين الملل مجله علوم پزشكي ايران