| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > مهدي ربيعي مدير سايت و عضو كميته اجرايي
.: ساختار سازمانی همایش  >  مهدي ربيعي مدير سايت و عضو كميته اجرايي

 

 نام و نام خانوادگي: مهدي ربيعي
آدرس: شيراز- خ مشكين فام- دانشكده پيراپزشكي- مجله علوم پزشكي ايران
شماره تلفن تماس:
2279780 711 98+
پست الکترونیک:
Rabieeme@gmail.com

اطلاعات بیشتر:

طراح، صفحه آرايي و صفحه بندي مجله علوم پزشكي ايران