| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > سارا عدلو عضو كميته اجرايي
.: ساختار سازمانی همایش  >  سارا عدلو عضو كميته اجرايي

  نام و نام خانوادگي: سارا عدلو

آدرس: شيراز- خ مشكين فام- دانشكده پيراپزشكي- مجله علوم پزشكي ايران
شماره تلفن تماس:
2279780 711 98+
پست الکترونیک:
sara.adloo@gmail.com

اطلاعات بیشتر:

كارشناس مجله علوم پزشكي ايران