.: ساختار سازمانی همایش  >  دكتر رضا ملك زاده

 نام و نام خانوادگي: دكتر رضا ملك زاده

اطلاعات بیشتر:

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت

سردبير مجله AIM

رئيس پژوهشكده بيماريهاي گوارش و كبد