صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

- شرایط مولفین

- سرقت ادبی

- جعل داده ها

- تحریف داده ها

- تضاد منافع

- چاپ تکراری

- چاپ مضاعف

- چالش های منطقه ای و کشوری در رعایت اصول اخلاق نشر

- استاندارد های اخلاقی برای سردبیران

-آموزش اخلاق در حیطه نشر پزشکی