صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

شيراز- خيابان مشكين فام- دانشكده پيراپزشكي- دفتر مجله علوم پزشكي ايران
تلفن: 32279780-071
فاكس: 32279781-071
پست الكترونيكي: pubethics@sums.ac.ir